KÖLTÖZTETÉS ÉS SZÁLLÍTÁS

BUDAPESTEN ÉS VIDÉKEN

Általános Szerződési Feltételek

A költöztetés árajánlat visszaigazolása és megrendelése esetén a Költöztető Vállalkozó elfogadottnak tekinti a jelen Általános Szerződési Feltételeket a Megrendelők részéről.
Költöztető Vállalkozó az a jogi személy, aki az adott költöztetési szolgáltatást előre meghatározott munkadíjért,
meghatározott időpontban a Megrendelésben rögzített feltételekkel teljesíti. Továbbiakban Költöztető Vállalkozó:

Cégadatok:

BON-BON KÁVÉ KFT
Székhely: 2330 Dunaharaszti, Szőlőhegy utca 64/a
Adószám: 14911817-2-13
Cégjegyzékszám: 13-09-131625
Képviselő: Farkas Gyula

Megrendelő:

Minden, a Költöztető Vállalkozó szolgáltatásait igénybe vevő, illetve azokat megrendelő jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, illetve magánszemély. Továbbiakban: Megrendelő.

A szerződés tárgya:

Megrendelő megrendeli a költöztetési szolgáltatást. A Költöztető Vállalkozó meghatározott díjazás ellenében és határidőre elvállalja a Megrendelő Ingóságainak belföldi költöztetését.

A Költöztető Vállalkozó szolgáltatása a következő:

a költöztetést az elengedhetetlen humán és gépi erőforrásokkal végrehajtja – ebbe beletartozik a Megrendelői ingóságainak rakodása, szállítása, szükség esetén bútorainak szét-, és összeszerelése valamint díj ellenében csomagolóanyag, illetve költöztető dobozok biztosítása.

A költöztetés irányának területei:

Budapest közigazgatási határain belüli lakossági ingatlan vagy irodaköltöztetés,- vidéki helységről vidéki helységre vagy Budapestről vidékre vagy vidékről Budapestre történő lakossági ingatlan és irodaköltöztetés. Vidéki költöztetésnek számít a lerakodásiés a felrakodási cím közötti több mint 20 km-nél nagyobb távolság.

A szerződés teljesítése:

Az Megrendelés tartalmazza a Megrendelő felrakodási és lerakodási címét és a költöztetés időpontját.
A Költöztető Vállalkozó fenntartja a költöztetési időpont változásának mindenkori jogát. A Vállalkozó a költöztetést az adott napon 8-18 óra között teljesíti.
A Költöztető Vállalkozó a Megrendelő ingóságait megadott útvonalon, útvonalterv alapján szállítja. A Költöztető Vállalkozó jogosult a költöztetési útvonalat önállóan megtervezni, szükség esetén az útvonalat megváltoztatni. A Vállalkozó az útvonalat és a költöztetés időpontját Megrendelővel egyezteti.

A Költöztető Vállalkozó az alábbi felsorolt tárgyakat semmilyen esetben nem szállítja:

  • Veszélyes anyagok ,robbanó anyagok, tűzveszélyes anyagok, romlandó áruk
  • Pénz, csekk, kötvény, nemesfémből készült ékszerek
  • Lőfegyver, robbanószer

Garancia:

Vállalkozó garanciát vállal hogy a költöztetési szolgáltatás végzéséhez szükséges engedélyekkel,
felelősségbiztosítással, technikai felszereléssel rendelkezik .

Vállalkozási díj:

A vállalkozási díj kiállási dij, óradíj-alapon kalkulált díj, illetve egyedi díj. Óradíjas elszámolásnál a megkezdett órák kerülnek elszámolásra. A óradíj alapon számolt vállalkozási díj tartalmazza a szakszerű költöztetés teljesítéshez szükséges munkadíjat, munkaerő, anyag, üzemanyag- és egyéb általános költségeket.

Az árak bruttó árak, az ÁFÁ-t tartalmazzák.

A Költöztető Vállalkozó rakodói munkavégzés közben jogosultak ebédszünetre, amelynek időtartama a költözésre fordított óradíjba nem számít bele.
Vidéki áraink kilométerdijat is tartalmaznak.

Az elérhető szolgáltatásainkról, és az érvényes árainkról részletesebben a weblapunk Áraink menüpontjában tájékozódhat.
A költöztetési díj óradíjának számolása a felrakodási helyre való megérkezés idejétől, a lerakodási helyen végzett munka befejezéséig tart.

Egyedi díj:

  • nehéz bútor, tárgy, gép (100 kg fölött),
  • zongora, páncélszekrény, nagyméretű akvárium vagy növény,

A költözést érintő parkolási díj és az esetleges behajtási engedély díj minden esetben a Megrendelőt terheli. A Megrendelő a vállalkozási díjat az elvégzett munkát követően azonnal köteles megfizetni a Költöztető Vállalkozó részére készpénzben.

Megrendelő jogai és kötelezettségei:

A Megrendelő köteles a költöztetés során a felrakodási hely és lerakodási hely területét, a költöztetési munka végzésére alkalmas állapotban a Költöztető Vállalkozónak biztosítani.
Amennyiben a fent nevezett helyszínek a költöztetés munkafolyamatának végzésére alkalmatlanok a Költöztető Vállalkozó megtagadhatja költöztetés teljesítését. Abban az esetben, ha a Megrendelő a fel-, lerakodás helyszínét továbbra sem teszi alkalmassá a költöztetési szolgáltatás elvégzésére a Költöztető Vállalkozó elállhat a költöztetés teljesítéséről.
Megrendelő köteles a költöztetési időpontig a költöztetésre kerülő tárgyak megfelelő csomagolásáról gondoskodni. A csomagolásának megfelelően védenie kell a költöztetésre kerülő tárgyakat törés, nyomódás ellen. Szükség esetén a Költöztető Vállalkozó biztosítja Megrendelő részére a szükséges költöztető dobozokat és csomagolóanyagot.
Amennyiben a lerakodási helyen a Megrendelő miatt a rakodás indulásáig várakozni kell, az eltelt várakozási időt a Költöztető Vállalkozó az adott perc alapú munkadíj szerint felszámolja a Megrendelőnek. A Megrendelő a Költöztető Vállakozó számára meg kell, hogy adja telefonos, e-mailes formában a költöztetéshez elengedhetetlenül fontos információkat, különös tekintettel a nagy méretű nagy értékű nagyon sérülékeny tárgyakra vonatkozólag. Mivel a fent nevezett tárgyak kezelésére a Költöztető Vállakozónak kiemelt figyelmet kell fordítani. Abban az esetben, ha a Megrendelő a költözéshez esetleg szükséges okmányokat, engedélyeket a Költöztető Vállalkozónak nem adja át, akkor mindez a szolgáltatás teljesítésének megtagadását vonhatja maga után.

Vállalkozó jogai és kötelezettségei:

A Költöztető Vállalkozó a megjelölt helyen és időpontban köteles a költözés munkafolyamatát megkezdeni. A felrakodás végeztével szállítási útvonalon a költöztetendő ingóságokat a lerakodás helyszínére eljuttatni. Itt a Megrendelő által meghatározott helyiségekbe kirakodni. A fel-lerakodás helyszínén a Megrendelőnek vagy képviselőjének jelen kell lenni. A Költöztető Vállalkozó a Megrendelő utasításait végrehajtja amennyiben az a költöztetés munkafolyamatát nem zavarja, jogszabály vagy hatósági határozat megsértéséhez nem vezet, illetve mások testi épségét, vagyonát nem veszélyezteti. A Költöztető Vállalkozó a költöztetést akadályozó, veszélyeztető, időtartamát növelő helyzetről a Megrendelőt köteles értesíteni. Az értesítést követően, ha a Megrendelő mindezeket a jelzett okokat nem szünteti meg és emiatt a költöztetés időtartama tovább húzódik, az így felmerült plusz költöztetési időre a Költöztető Vállalkozó az aktuális óra alapon képezett munkadíját felszámolja. A Költöztető Vállalkozó a Megrendelő kérésére köteles költöztető dobozokat és csomagolóanyagot biztosítani.

Felelősség:

A Költöztető Vállalkozó felelős a költöztetés megkezdésétől átvett ingóságok épségéért és hiánytalanságáért, a költöztetés munkafolyamatának végeztéig. A Költöztető Vállalkozót terhelik a költöztetés teljesítésének ideje alatt az esetleges menetközben felmerülő bírságok kivételt képez ez alól, ha a szállítmány nem felelt meg a vonatkozó szállítási jogszabályoknak (pl. túlsúly). A Költöztető Vállalkozó a költöztetés munkafolyamatát úgy végzi, hogy a költöztetendő ingóságokat elköltöztetését a tájékoztatásnak megfelelő szállítási időre teljesítse. A Költöztető Vállalkozó nem felelős a késedelemből eredő károkért, veszteségekért, amennyiben az rajta kívűlálló okok miatt történik vagy jogszabályba ütközik.

A Költöztető Vállalkozó nem tartozik kárfelelősséggel amennyiben:

  • a kár a Költöztető Vállalkozó tevékenységi körén kívül előre nem látható és elháríthatatlan helyzet miatt következik be,
  • továbbá a költöztetendő ingóság, tárgy esetleges tulajdonsága okozta illetve, ha a csomagolásban kívülről nem látható ok miatt történt,
  • ha a költöztetés szakszerű folyamatát a Megrendelő, vagy bármilyen közigazgatási hatóság eljárása, intézkedése hátráltatja,
  • a költöztetendő adathordozón vagy bármilyen információt tároló, hordozó eszközön lévő adatok elektromos, mágneses hatástól származó károsodása, törlése történik,
  • ha a Költöztető Vállakozót a Megrendelő nem tájékoztatta a költöztetendő ingóság kívülről nem látható nagy értékéről.

A Költöztető Vállalkozó és Megrendelő a költöztetés végeztével ellenőrzik az elköltöztetett ingóságok, tárgyak állapotát. Jegyzőkönyvet vesznek fel az ingóságok állapotáról, amennyiben hiányosság található az is rögzítésre kerül a jegyzőkönyvben. A Költöztető Vállalkozó és a Megrendelő a jegyzőkönyvet köteles aláírni.
A Költöztető Vállalkozó felé felmerülő esetleges kárigényt a Megrendelő köteles 3 munkanapon belül írásban közölni.
A Költöztető Vállalkozó felé a Megrendelő minden olyan a költöztetés folyamán keletkezett költséget, bírságot, kárt köteles megtéríteni amely az érvényes jogszabályokban illetve ÁSZF-ben foglaltakkal szemben ellentétes illetve ebből kifolyólag okoztak költséget, kárt, bírságot.

Titoktartás:

A Költöztető Vállalkozónak a költöztetés során amennyiben a Megrendelővel kapcsolatban bármilyen információ, adat a tudomására jut akkor azt bizalmas információként kezeli. A Költöztető Vállalkozó a bizalmas információt tudomásul veszi harmadik fél részére nem adja ki nyilvánosságra nem hozza hanem 5 évig köteles megőrizni. A titoktartási kötelezettség a Költöztető Vállalkozón kívül a költöztetés folyamatában résztvevő összes személyre vonatkozik.

Kapcsolattartás:

A Költöztető Vállalkozó és a Megrendelő a kapcsolatot személyesen telefonon, írásban e-mailen tartják. A Költöztető Vállalkozó és a Megrendelő köteles egymásnak 3 munkanapon belül jelenteni, ha a kapcsolattartók személyében változás történik.

Irányadó jog:

Az ÁSZF-re Magyar Köztársaság jogszabályai az irányadók. Az ÁSZF-ben nem szabályozott
feltételekben a PTK. rendelkezései az irányadók.
A Költöztető Vállalkozó és a Megrendelő megállapodik, hogy vitás ügyeiket egymással egyeztetve,
békés úton rendezik el.